Externe veiligheid

Externe veiligheid is onderdeel van de landelijke milieunormen. Gemeenten of provincies kunnen hiervoor ook eigen, lokale normen opstellen.

Er gelden veiligheidseisen voor zowel de turbines zelf (constructie) als voor het toegestane risico voor de omgeving. Bij de ontwikkeling van een windpark is het belangrijk zo vroeg mogelijk de veiligheidsregio te betrekken.

RVO maakte een Informatieblad veiligheid van windturbines. Je vindt het Infoblad en andere informatie op de website van RVO.

Veiligheidsaspecten van windturbines (constructie)

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) ontwikkelt en deelt kennis over een veilige energietransitie. Het instituut noemt onder andere de volgende veiligheidsaspecten van windturbines:

  • Breuk en val van een windturbineblad (of andere onderdelen) op gebouwen, personen of vitale infrastructuur, als gevolg van overbelasting of externe omstandigheden zoals extreem weer. 
  • Omvallen van een staande windturbine op gebouwen, dijken, kunstwerken, personen of vitale infrastructuur, risicobronnen, hoogspanningskabels of andere windturbines, door mastbreuk als gevolg van overbelasting of externe omstandigheden zoals extreem weer.
  • IJsafwerping op gebouwen, personen, vitale infrastructuur, risicobronnen, hoogspanningskabels of andere windturbines.
  • Brand in de turbine tijdens werkzaamheden en/of hulpverlening. 

Op de website van het NIPV vind je relevante documenten over externe veiligheid.

Veiligheidsrisico’s voor de omgeving

Windturbines kunnen een risico vormen voor de luchtvaart. Voor de vliegveiligheid moeten windturbines met een tiphoogte van 150 meter of meer daarom obstakelverlichting hebben. Ook worden de ontwerphoogtes van windturbines beperkt in de nabijheid van vliegvelden.

Bij de plaatsing van windturbines moet ook rekening worden gehouden met de nabijheid van waterkeringen, risicovolle bedrijven, wegen, vaarwegen, hoogspanningsleidingen en buisleidingen. Zie hiervoor onder andere de Handreiking risicozonering windturbines.

Rekenvoorschrift omgevingsveiligheid windturbines (RIVM)

Het RIVM stelde in opdracht van het ministerie van IenW het Handboek Omgevingsveiligheid op. Dit handboek biedt methoden om invulling te geven aan het omgevingsveiligheidsbeleid. Het gaat er hierbij om of er bij de inrichting van een gebied extra aandacht nodig is voor de bescherming van mens en milieu. Het handboek bevat ook een rekenvoorschrift: een technisch hulpmiddel bij het berekenen van het plaatsgebonden risico en de aandachtsgebieden. Module IV van dit rekenvoorschrift gaat specifiek over windturbines. Je vindt dit rekenvoorschrift hier.

Cookie-instellingen